UBND TỈNH QUẢNG NINH
BQL DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DD&CN TỈNH QUẢNG NINH

Quản lý văn bản

#
Số hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
1 123/QĐ-BDD&CN Ví dụ: Quyết định ban hành Quy chế tổ chức, phân công nhiệm vụ các phòng về việc triển khai các dự án thuộc lĩnh vực y tế Quyết định 28/07/2022 Ban QLDA DD&CN
2 98/2021/NĐ-CP Về quản lý trang thiết bị y tế Nghị định 08/11/2021 Chính phủ
3 61/2020/QH14 Luật Đầu tư Luật 17/06/2020 Quốc hội khóa 14
4 42/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, luật sở hữu trí tuệ Luật 14/06/2019 Quốc hội khóa 14
5 28/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch Luật 15/06/2018 Quốc hội khóa 14
6 04/2017/QH14 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Luật 12/06/2017 Quốc hội khóa 14
7 03/2016/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư Luật 22/11/2016 Quốc hội khóa 14
8 90/2015/QH13 Luật Khí tượng thủy văn Luật 23/11/2015 Quốc hội khóa 13
9 67/2014/QH13 Luật Đầu tư Luật 26/11/2014 Quốc hội khóa 13
10 1672/BYT-TB-CT Văn bản về việc triển khai thực hiện quy định kê khai, công khai giá trang thiết bị y tế Các loại văn bản khác 01/04/0022 Bộ Y tế